Seglingsföreskrifter / SI

Seglingsföreskrifter

Tävling:       K2Varberg

Datum:         2023-09-01 – 2023-09-02

Arrangör:    Träslövsläges Båtsällskap och Varbergs Segelsällskap

1.               Regler

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

1.2       Tävlande skall uppfylla kraven i K2Varbergs säkerhetsbestämmelser.

All slags elektronisk utrustning är tillåtet så länge den inte bryter mot regel 42.

1.3       En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

1.4       Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser och tur/crusing-klasser:

            Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 1.0 och LÖA >=7m.
Vid stort deltagarantal kan uppdelning i startgrupper ske.

1.5       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

            Detta ska anmälas senast 2023-08-30             .

1.6       Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.7       Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.8       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.9       Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

2.               Besättning och utrustning

2.1       En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

2.2       En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter.  På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

2.3       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

3.               Information till deltagarna

3.1       Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen på k2varberg.se.

4.               Ändringar i seglingsföreskrifterna

4.1       Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 07.00 samma dag som de träder i kraft.

4.2       Ändringar i tidsprogrammet anslås senast fredagen 1/9 kl. 18.00.

5.               Signaler visade på land

5.1       Signaler visas på land i signalmasten som är belägen utanför TÄBS klubbhus.

5.2       När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignalen AP med ”tidigast 60 minuter”.

6.               Tidsprogram

6.1                 Program

                      Registrering                                              fredag 1/9                      1830-2000

                      Frukost                                                      lördag 2/9                      0630-0730

Skepparmöte                                                      lördag 2/9                      0700

                      Tid för första varningssignal                    lördag 2/9                      0755

Mållinjen                stänger                                            lördag 2/9                      1830

Prisutdelning                                lördag 2/9      1830

6.2                 En kappsegling är planerad.

6.3       När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling (eller en följd av kappseglingar för två eller flera klasser) ska genomföras samma dag, ges varningssignalen för varje följande kappsegling så snart som möjligt. För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer en orange flagga att visas tillsammans med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.

7.               Klassflaggor och genomförande

7.1       Klass/start                         Signalflagga

            SRS                                   D

8.                Kappseglingsområde

8.1       Kappseglingarna genomförs mellan Klåback i norr, Glommen i söder och Lilla Middelgrund i väst.

9.               Banan

9.1       Banan är en distansbana ca 35M lång. Start utanför Träslövsläge och mål i Varberg. Banlängden kan komma att justeras beroende på vindförhållandena.

10.             Märken

10.1     Rundningsmärkena är fasta, flytande sjömärken, öar eller seglingsledningen utlagda bojar.

11.             Starten

11.1     Startlinjen är mellan två vita bojar strax utanför norra piren i Träslövsläges.

11.2     En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här ändrar KSR A4.

12.             Mållinje

12.1     Mållinjen är en tänkt linje mellan en stång med en blå flagga på piren vid Klöven och stora skorstenen på Varbergs sjukhus.

13.             Straff

13.1     Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

14.             Tidsbegränsning

14.1     Båtar som ej gått i mål lördag 3/9 kl. 1830 anses ha utgått, Did Not Finish (DNF).

15.             Protester och ansökningar om gottgörelse

15.1     Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 60 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.

15.2     Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång

15.3     Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

16.             Poängberäkning

16.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

17.             Säkerhet

17.1     En båt som startar men utgår skall meddela tävlingsledningen om det så snart som möjligt på telefon till tävlingsledningen, nummer meddelas på rorsmansmötet.

  1.           Rorsmansförklarning

18.1     Motor får användas enbart för att ladda batterier ombord på båten. Om motorn har använts för laddning skall tiden noteras och meddelas seglingsledningen efter målgång.

Datum: 2023-09-01